III rok Lekarski

Miejsce odbywania zajęć: III Katedra Chirurgii Ogólnej UJ CM, ul. Prądnicka 35-37 31-202 Kraków,
Zajęcia w III Katedrze Chirurgii rozpoczynają się od godziny 8.30, chyba że wykładowca uzgodni z Państwem inną godzinę.

Koordynacja zajęć: dr hab. med. A. Konturek Prof. UJ (okont@mp.pl), dr Adam Skotniczny (adam.skotniczny@uj.edu.pl)

Seminaria odbywają się od godz. 8:30 w dniach określonych w harmonogramie. Zgodnie z decyzją Władz Uczelni, seminaria oraz ćwiczenia odbywają się w wyznaczonych jednostkach UJ CM, natomiast wykłady odbywają się online.

Zajęcia LNUCH odbywają się przy ul. Medycznej 7 w godz. 08:00-12:00 w ramach bloku z chirurgii w środy oraz czwartki. Obowiązuje przygotowanie jak do zajęć klinicznych tj. odzież i obuwie zamienne. Przypominamy o obowiązku zasłaniania twarzy i stosowania zasad dystansu społecznego.

Standardowy blok obejmuje 30 dni zajęć przypadających na jedną grupę (6 tygodni)

  • W ramach bloku z chirurgii w I semestrze: Chirurgia ogólna (5 dni), Laboratoryjne nauczanie umiejętności chirurgicznych (2 dni), Biochemia (1 dzień), Ostry dyżur chirurgiczny (2 dni)
  • W ramach bloku z chirurgii w II semestrze: Chiurgia ogólna (5 dni), Chirurgia dziecięca (5 dni), Torakochirurgia (2 dni), Patologia (2 dni), Anatomia (4 dni), Ostry dyżur chirurgiczny (2 dni)

Zajęcia kliniczne odbywają się w godzinach 8.00-13.30, chyba, że Kierownicy Klinik ustalą inaczej.

 

Seminaria: seminaria są zajęciami mającymi na celu sprawdzenie wiedzy oraz jej uporządkowanie. Zagadnienia omawiane w trakcie seminarium są sprecyzowane w załączniku „Zagadnienia do seminariów”, który znajduje się na stronie internetowej Kliniki. Semianria prowadzone są w formie pytań (ustnych lub pisemnych), dyskusji, omawiania przypadków. Aktywność studentów jest punktowana żetonami. Osoby nie posiadające na końcu seminarium żadnego żetonu (nie były aktywne, nie odpowiadały prawidłowo na pytania itp.) nie uzyskują zaliczenia. Brak zaliczenia seminarium wiąże się z koniecznością uzupełnienia wiedzy i umiejętności w trakcie dwóch dodatkowych dni w Klinice (terminy do ustalenia w sekretariacie Kliniki). Brak zaliczenia dwóch seminariów równoznaczne jest z brakiem dopuszczenia do zaliczenia końcowego w terminie sesji i koniecznością jego zaliczenia w trakcie sesji poprawkowej (wrzesień). Liczba uzyskanych żetonów wpisywana jest na kartę zaliczeniową i może być podstawą do ubiegania się o dodatkowe punkty do zaliczenia końcowego.

Wykłady: 4 godziny wykładów obejmują: wprowadzenie do chirurgii (w pierwszy tygodniu roku akademickiego) oraz powtórzenie najważniejszych zagadnień poruszanych podczas kursu chirurgii na roku trzecim (na 1 tydzień przed zaliczeniem końcowym).

Zaliczenie zajęć na 3 roku: dla zaliczenia przedmiotu chirurgia na roku trzecim konieczne jest spełnienie łącznie wszystkich wymienionych poniżej warunków: • uzyskanie zaliczenia ćwiczeń i seminariów w III Katedrze Chirurgii Ogólnej UJCM, • zaliczenia zajęć zintegrowanych w Katedrze Anatomii UJ CM, Katedrze Biochemii Lekarskiej UJ CM oraz Katerze Patomorfologii UJ CM, • zaliczenie zajęć w Katedrze Torakochirurgii UJCM oraz Chirurgii Dziecięcej UJCM, • zaliczenia zajęć praktycznych w Zakładzie Dydaktyki Medycznej, • zaliczenie egzaminu praktycznego OSCE zorganizowanego wspólnie z Zakładem Dydaktyki Medycznej UJ CM • oraz zdanie zaliczenia końcowego.

Pisemne testowe zaliczenie końcowe obejmuje 50 pytań obejmujących materiał z chirurgii ogólnej oraz specjalności chirurgicznych wchodzących w zakres nauczania przedmiotu na danym roku

Zaliczenie przedmiotu: egzamin składający się z 150 pytań testowych obejmujących cały materiał z chirurgii ogólnej oraz specjalności chirurgicznych wchodzących w zakres nauczania przedmiotu. Dodatkowo egzamin praktyczny OSCE zorganizowany wspólnie z Zakładem Dydaktyki Medycznej CM UJ.

Warunki zwolnienia z egzaminu:

Student, który uzyska łączną liczbę 135 punktów z zaliczeń na poszczególnych latach będzie zwolniony z egzaminu testowego (nie dotyczy egzaminu OSCE) Student, który uzyska łączną liczbę 120-134 punktów z zaliczeń na poszczególnych latach otrzyma dodatkowo 10 punktów podczas egzaminu testowego kończącego przedmiot.

 

Konspekty seminariów do pobrania:

Szatnia

Szatnia dla studentów znajduję się na III piętrze w budynku, gdzie mieści się część administracyjna szpitala. Wchodząc do budynku, wejściem dla pracowników od ul. Prądnickiej trzeba kierować się na lewo ( tak jak oznaczenie Administracja), następnie iść cały czas prosto przechodząc obok pochylni, kilkoma schodami do góry. Na wprost Biblioteki skręcić w prawo i kierować się do windy lub skorzystać z klatki schodowej i udać się na III piętro, gdzie znajduje się szatnia. Klucz do szatni należy pobrać w Sekreteriacie Kliniki ( 3 piętro, główny budynek) za okazaniem legitymacji studenckiej.

 

Wielkość fontu
Kontrast