III rok Lekarski

Komunikat J.M. Rektora UJ w sprawie formy kształcenia w Uniwersytecie Jagiellońskim na semestr letni.

UWAGA. W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną, dyżury studenckie w III Katedrze Chirurgii wstrzymane są do odwołania. Prosimy o uważne śledzenie bieżących komunikatów na stronie.

Piątkowe ćwiczenia zarezerwowane są na warsztaty z badania fizykalnego pacjenta chirurgicznego. 

 1. Zajęcia odbywają się w Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej przy ul. Medycznej 7, sala 1.09 w godzinach od 8:30 do 11:30
 2. Na zajęciach obowiązuje dwuczęściowy strój chirurgiczny, obuwie zamienne, stetoskop oraz przybory do pisania.
 3. Zajęcia mają na celu doskonalenie oraz przećwiczenie badania fizykalnego pacjenta. Każdy student zobowiązany jest do przygotowania teoretycznego w zakresie badania fizykalnego z treści przedstawionych na seminariach, wykładach i pozostałych ćwiczeniach.
 4. Maski na twarz są obowiązkowe. Studenci zobowiązani są do stosowania dystansu społecznego oraz przestrzegania zaleceń personelu Centrum oraz wykładowców.
 5. Studentom nie wolno wchodzić do sali ćwiczeniowej pod nieobecność wykładowcy, chyba, że ten postanowi inaczej.
 6. Z powodu obostrzeń sanitarnych oraz ograniczonego dostępu do sali ćwiczeniowej, ewentualne odrabianie zajęć możliwe jest na zasadach ogólnych określonych w niniejszym regulaminie.

Powracamy do zajęć klinicznych w ramach Oddziału Chirurgii. W dalszym ciągu dyżury są wstrzymane, na zdanie opisów zabiegów mają Państwo czas do końca roku akademickiego. Zajęcia będą odbywać się w następujący sposób:

W poniedziałki i wtorki odbywają Państwo ćwiczenia w 3 Katedrze Chirurgii przy ul. Prądnickiej 35- są to zajęcia przy chorych. Obowiązuje dystans społeczny, noszenie maseczek i przygotowanie jak do w/w zajęć przy ul. Medycznej. 
W środy i czwartki będą odbywać się seminaria, które będą prowadzone online.
W piątki ćwiczenia odbywają się przy ul. Medycznej 7, sala 1.09.
Zajęcia rozpoczynają się od godziny 8.30, chyba że wykładowca uzgodni z Państwem inną godzinę.

Koordynacja zajęć: dr hab. med. A. Konturek Prof. UJ (okont@mp.pl), dr Adam Skotniczny (adam.skotniczny@uj.edu.pl)

Seminaria (zarówno online jak i stacjonarne) odbywają się od godz. 8:30 w dniach określonych w harmonogramie.

 

Miejsce odbywania zajęć: III Katedra Chirurgii Ogólnej UJ CM, ul. Prądnicka 35-37 31-202 Kraków,

 

Standardowy blok obejmuje 30 dni zajęć przypadających na jedną grupę (6 tygodni)

 • W ramach bloku z chirurgii w I semestrze: Chirurgia ogólna (5 dni), Laboratoryjne nauczanie umiejętności chirurgicznych (2 dni), Biochemia (1 dzień), Ostry dyżur chirurgiczny (2 dni)
 • W ramach bloku z chirurgii w II semestrze: Chiurgia ogólna (5 dni), Chirurgia dziecięca (5 dni), Torakochirurgia (2 dni), Patologia (2 dni), Anatomia (4 dni), Ostry dyżur chirurgiczny (2 dni)

Zajęcia kliniczne odbywają się w godzinach 8.00-13.30

 

Tematy seminariów:

 • Zasady badania chorych chirurgicznych oraz diagnostyki „ostrego brzucha” (1,5h)
 • Skład i budowa ustroju (1,5h)
 • Wstrząs (1,5h)
 • Ostry brzuch – zapalenie otrzewnej, niedrożność przewodu pokarmowego, krwawienia do przewodu poakrmowego (3h)
 • Przepukliny (1,5h)
 • Choroby tarczycy oraz przytarczyc (1,5h)

Seminaria: seminaria są zajęciami mającymi na celu sprawdzenie wiedzy oraz jej uporządkowanie. Zagadnienia omawiane w trakcie seminarium są sprecyzowane w załączniku „Zagadnienia do seminariów”, który znajduje się na stronie internetowej Kliniki. Semianria prowadzone są w formie pytań (ustnych lub pisemnych), dyskusji, omawiania przypadków. Aktywność studentów jest punktowana żetonami. Osoby nie posiadające na końcu seminarium żadnego żetonu (nie były aktywne, nie odpowiadały prawidłowo na pytania itp.) nie uzyskują zaliczenia. Brak zaliczenia seminarium wiąże się z koniecznością uzupełnienia wiedzy i umiejętności w trakcie dwóch dodatkowych dni w Klinice (terminy do ustalenia w sekretariacie Kliniki). Brak zaliczenia dwóch seminariów równoznaczne jest z brakiem dopuszczenia do zaliczenia końcowego w terminie sesji i koniecznością jego zaliczenia w trakcie sesji poprawkowej (wrzesień). Liczba uzyskanych żetonów wpisywana jest na kartę zaliczeniową i może być podstawą do ubiegania się o dodatkowe punkty do zaliczenia końcowego.

Wykłady: 4 godziny wykładów obejmują: wprowadzenie do chirurgii (w pierwszy tygodniu roku akademickiego) oraz powtórzenie najważniejszych zagadnień poruszanych podczas kursu chirurgii na roku trzecim (na 1 tydzień przed zaliczeniem końcowym).

 

Zaliczenie zajęć na 3 roku: dla zaliczenia przedmiotu chirurgia na roku trzecim konieczne jest spełnienie łącznie wszystkich wymienionych poniżej warunków: • uzyskanie zaliczenia ćwiczeń i seminariów w III Katedrze Chirurgii Ogólnej UJCM, • zaliczenia zajęć zintegrowanych w Katedrze Anatomii UJ CM, Katedrze Biochemii Lekarskiej UJ CM oraz Katerze Patomorfologii UJ CM, • zaliczenie zajęć w Katedrze Torakochirurgii UJCM oraz Chirurgii Dziecięcej UJCM, • zaliczenia zajęć praktycznych w Zakładzie Dydaktyki Medycznej, • zaliczenie egzaminu praktycznego OSCE zorganizowanego wspólnie z Zakładem Dydaktyki Medycznej UJ CM • oraz zdanie zaliczenia końcowego.

Pisemne testowe zaliczenie końcowe obejmuje 50 pytań obejmujących materiał z chirurgii ogólnej oraz specjalności chirurgicznych wchodzących w zakres nauczania przedmiotu na danym roku

Obowiązujący podręcznik: Davidson Chirurgia. Podręcznik dla studentów Autorzy: O. James Garden, Andrew W. Bradbury, John L.R. Forsythe, Rowan W. Parks Podręcznik uzupełniający: „Ostry Brzuch” pod redakcją Jana Kuliga oraz Wojciecha Nowaka

 

Zaliczenie przedmiotu: egzamin składający się z 150 pytań testowych obejmujących cały materiał z chirurgii ogólnej oraz specjalności chirurgicznych wchodzących w zakres nauczania przedmiotu. Dodatkowo egzamin praktyczny OSCE zorganizowany wspólnie z Zakładem Dydaktyki Medycznej CM UJ.

 

Warunki zwolnienia z egzaminu:

Student, który uzyska łączną liczbę 135 punktów z zaliczeń na poszczególnych latach będzie zwolniony z egzaminu testowego (nie dotyczy egzaminu OSCE) Student, który uzyska łączną liczbę 120-134 punktów z zaliczeń na poszczególnych latach otrzyma dodatkowo 10 punktów podczas egzaminu testowego kończącego przedmiot.

 

Konspekty seminariów do pobrania:

Szatnia

Szatnia dla studentów znajduję się na III piętrze w budynku, gdzie mieści się część administracyjna szpitala. Wchodząc do budynku, wejściem dla pracowników od Ul. Prądnickiej trzeba kierować się na lewo ( tak jak oznaczenie Administracja), następnie iść cały czas prosto przechodząc obok pochylni, kilkoma schodami do góry. Na wprost Biblioteki skręcić w prawo i kierować się do windy lub skorzystać z klatki schodowej i udać się na III piętro, gdzie znajduje się szatnia. Klucz do szatni należy pobrać w Sekreteriacie Kliniki ( 3 piętro, główny budynek) za okazaniem legitymacji studenckiej.

 

Wielkość fontu
Kontrast