Deklaracja dostępności

III Katedra Chirurgii Ogólnej UJ CM zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej chirurgia3.cm-uj.krakow.pl

Data publikacji strony internetowej: 29.12.2017
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 29.12.2017

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

 • zamieszczane na stronie niektóre zdjęcia i grafiki nie posiadają opisu alternatywnego
 • niektóre materiały video nie posiadają audiodeskrypcji oraz/lub napisów (temat dotyczy tylko niektórych stron jednostki)
 • brak mechanizmu umożliwiającego pominięcie bloków treści powtarzanych na wielu stronach internetowych.
 • w tytule i nagłówku strony nie ma nawiązania do treści strony
 • strona nie posiada wyszukiwarki
 • niektóre fragmenty strony mogą posiadać fragmenty treści w języku innym niż określony dla strony, które nie są programowo oznaczone.

 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 2024-03-25
Pierwsza publikacja deklaracji: 2021-04-12.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Aplikacje mobilne

Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Wiesław Pyrczak
adres e-mail: wieslaw.pyrczak@uj.edu.pl
tel.: 12 370 43 49

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej cyfrowo oraz składać skargi na brak dostępności cyfrowej.

 

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

 

Dostępność architektoniczna

Budynek przy ul. Prądnicka 37

Budynek Główny Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie.
Budynek położony jest przy ul. Prądnickiej pod adresem ul. Prądnicka 37, 31-202 Kraków

 

Otoczenie budynku

 • Z przodu budynku widać nazwę Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie. Wejście główne do Szpitala znajduje się od strony ul. Prądnickiej (front budynku).
 • Wejście główne zapewnia swobodny dostęp do budynku dla osób niepełnosprawnych, bezpośrednio z chodnika bez ograniczeń architektonicznych. Drzwi wejściowe (zewnętrzne) są szklane i sterowane automatycznie, a ich szerokość umożliwia swobodny przejazd osobie poruszającej się na wózku inwalidzkim.

 

Opis dostępności korytarzy i wind

 • Po wejściu do Szpitala znajdujemy się holu głównym, po lewej stronie holu znajduje się punkt informacyjny, w którym portier udziela informacji. Po prawej stronie znajduje się rejestracja do poradni specjalistycznych. W dalszej części holu znajdują się toalety dla pacjentów przystosowane dla osób niepełnosprawnych .
 • Kolejno znajduje się korytarz główny,przy którym umiejscowionych jest 5 wind umożliwiających poruszanie się po VIkondygnacjach Szpitala z czego 4 z nich zapewniają odpowiednią wielkość kabiny dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim oraz wyposażone są w sygnalizację optyczną i dźwiękową. Przyciski wewnątrz kabin wind, jak i na zewnętrzne umieszczone są w zasięgu ręki osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim, przyciski z numerami kondygnacji wypukłe – otoczone kółkiem i dodatkowo oznaczone alfabetem Braille’a.

 

Informacja o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych

 • Przed wejściem głównym Szpitala przy ul. Prądnickiej znajdują się wydzielone dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

 

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

 • Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma możliwość wstępu do obiektów użyteczności publicznej, między innymi do budynków opieki zdrowotnej zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r.o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2019 poz. 1172 art. 20a ust. 1-6)
 • Warunkiem wejścia na teren Szpitala z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w: uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.
 • Możliwość wejścia na teren Szpitala z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego. Osoba niepełnosprawna nie jest zobowiązana do zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy.

 

Budynek przy ul. Prądnicka 35

Budynek im. Ks. Siemaszki Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie.
Budynek położony jest pod adresem ul. Prądnicka 35, 31-202 Kraków.

 

Otoczenie budynku

 • Do Budynku Ks. Siemaszki prowadzą dwa wejścia.Pierwsze od strony Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz drugie pomiędzy wejściem do Budynku Głównego a Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym, przy parkingu dla niepełnosprawnych.
 • Przy ul. Prądnickiej 35 od strony parkingu dla niepełnosprawnych nad drzwiami automatycznymi jest oznaczone wejście do Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej.Za drzwiami znajdują się schody do suteren i platforma przyschodowa przystosowana dla osób niepełnosprawnych.
 • Na południe od wejścia głównego przy budynku im. Ks. Siemaszki jest oznaczony wjazd do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Wejście do SOR znajduje się w suterenach, bez żadnych schodów.

 

Opis dostępności korytarzy i wind

 • Przestrzenie komunikacyjne budynków są wolne od barier poziomych i pionowych (komunikacja pozioma – korytarze na jednym poziomie, komunikacja pionowa – windy, podjazdy).
 • Po wejściu do budynku na korytarzu znajdują się 2 windy, jedna z nich umożliwia poruszanie się po IV kondygnacjach Budynku, a druga winda znajdująca się przy Szpitalnym Oddziale Ratunkowym umożliwia poruszanie się po V kondygnacjach Budynku. Obydwie windy dostosowane są dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Przyciski wewnątrz kabin wind dodatkowo oznaczone alfabetem Braille’a.
 • Po wejściu do Budynku Ks. Siemaszki od strony Szpitalnego Oddziału Ratunkowego przy drzwiach automatycznie rozsuwanych znajduje się portier, który udziela informacji. Na tym samym poziomie co wejście znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych. Na każdym piętrze, gdzie znajdują się Oddziały Szpitalne są toalety dla osób niepełnosprawnych.
 • Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku jest zapewniona w sposób wizualny i głosowy (tablice informacyjne, portier).

 

Informacja o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych

 • Przed wejściem do Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej przy ul. Prądnickiej znajduje się siedem wydzielonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych oznaczonych znakami pionowymi i poziomymi.