III rok Lekarski

Miejsce odbywania zajęć: III Katedra Chirurgii Ogólnej UJ CM, ul. Prądnicka 35-37 31-202 Kraków.

Koordynacja zajęć: prof. dr hab. med. A. Szczepanik (antoni.szczepanik@uj.edu.pl), lek. Radosław Antkowicz (radoslaw.antkowicz@uj.edu.pl)

Organizacja zajęć w roku akademickim 2023/2024:

Przed zajęciami każda grupa powinna podzielić się na dwuosobowe podgrupy.

2 podgrupy (4 osoby) z każdej grupy dziekańskiej odbywają ćwiczenia w Klinice Chirurgii Endokrynologicznej przy ul. Kopernika 50 (prowadzący: prof. dr hab. med. Aleksander Konturek, prof. dr hab. med. Marcin Barczyński). Zajęcia zaczynają się o godz. 8:30 na 1. piętrze, pod sekretariatem Oddziału Klinicznego Chirurgii Ogólnej SU. W drugim semestrze następuje rotacja podgrup.

Pozostałe osoby zaczynają zajęcia o godzinie 7:35 w sali seminaryjnej Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologii (SMS im. G. Narutowicza, ul. Prądnicka 35-37, piętro III) od wzięcia udziału w odprawie. Do Szpitala należy przybyć odpowiednio wcześniej, aby mieć czas na przebranie się i zajęcie miejsc przed odprawą – instrukcja dotarcia do szatni studenckiej poniżej. Po odprawie podgrupy są przydzielane do konkretnych zadań na dany dzień. Ćwiczenia kończą się spotkaniem podsumowującym zajęcia dla wszystkich studentów w sali seminaryjnej (ok. godz. 10:00 – o ile nie zostanie ustalone inaczej).

Seminaria odbywają się od godz. 8:30 w dniach określonych w harmonogramie. Seminaria wypadające we wtorki są prowadzone w szkole rodzenia (ul. Siemaszki 17, za budynkiem hotelu pielęgniarek), seminaria w pozostałe dni odbywają się w sali seminaryjnej Oddziału Chirurgii SMS Narutowicza.

Zgodnie z decyzją Władz Uczelni, seminaria oraz ćwiczenia odbywają się w wyznaczonych jednostkach UJ CM, natomiast wykłady odbywają się online.

Zajęcia LNUCH odbywają się przy ul. Medycznej 7 w godz. 08:00-12:00 w ramach bloku z chirurgii w środy oraz czwartki. Obowiązuje przygotowanie jak do zajęć klinicznych tj. odzież i obuwie zamienne. Przypominamy o obowiązku zasłaniania twarzy i stosowania zasad dystansu społecznego.

Standardowy blok obejmuje 30 dni zajęć przypadających na jedną grupę (6 tygodni)

  • W ramach bloku z chirurgii w I semestrze: Chirurgia ogólna (5 dni), Laboratoryjne nauczanie umiejętności chirurgicznych (2 dni), Biochemia (1 dzień), Ostry dyżur chirurgiczny (2 dni)
  • W ramach bloku z chirurgii w II semestrze: Chirurgia ogólna (5 dni), Chirurgia dziecięca (5 dni), Torakochirurgia (2 dni), Patologia (2 dni), Anatomia (4 dni), Ostry dyżur chirurgiczny (2 dni)

Zajęcia kliniczne odbywają się w godzinach 8.00-13.30, chyba, że Kierownicy Klinik ustalą inaczej.

 

Seminaria: seminaria są zajęciami mającymi na celu sprawdzenie wiedzy oraz jej uporządkowanie. Zagadnienia omawiane w trakcie seminarium są sprecyzowane w załączniku „Zagadnienia do seminariów”, który znajduje się na stronie internetowej Kliniki. Seminaria prowadzone są w formie pytań (ustnych lub pisemnych), dyskusji, omawiania przypadków. Brak zaliczenia seminarium wiąże się z koniecznością uzupełnienia wiedzy i umiejętności i zaliczenia materiału w sposób wskazany przez koordynatora przedmiotu. Brak zaliczenia dwóch seminariów równoznaczny jest z brakiem dopuszczenia do zaliczenia końcowego w terminie sesji i koniecznością jego zaliczenia w trakcie sesji poprawkowej (wrzesień).

Wykłady: 4 godziny wykładów obejmują: wprowadzenie do chirurgii (w pierwszy tygodniu roku akademickiego) oraz powtórzenie najważniejszych zagadnień poruszanych podczas kursu chirurgii na roku trzecim (na 1 tydzień przed zaliczeniem końcowym).

Zaliczenie zajęć na 3 roku: dla zaliczenia przedmiotu chirurgia na roku trzecim konieczne jest spełnienie łącznie wszystkich wymienionych poniżej warunków: • uzyskanie zaliczenia ćwiczeń i seminariów w III Katedrze Chirurgii Ogólnej UJCM, • zaliczenia zajęć zintegrowanych w Katedrze Anatomii UJ CM, Katedrze Biochemii Lekarskiej UJ CM oraz Katerze Patomorfologii UJ CM, • zaliczenie zajęć w Katedrze Torakochirurgii UJCM oraz Chirurgii Dziecięcej UJCM, • zaliczenia zajęć praktycznych w Zakładzie Dydaktyki Medycznej, • zaliczenie egzaminu praktycznego OSCE zorganizowanego wspólnie z Zakładem Dydaktyki Medycznej UJ CM • oraz zdanie zaliczenia końcowego.

Pisemne testowe zaliczenie końcowe obejmuje 50 pytań obejmujących materiał z chirurgii ogólnej oraz specjalności chirurgicznych wchodzących w zakres nauczania przedmiotu na danym roku

Zaliczenie przedmiotu: egzamin składający się z 150 pytań testowych obejmujących cały materiał z chirurgii ogólnej oraz specjalności chirurgicznych wchodzących w zakres nauczania przedmiotu. Dodatkowo egzamin praktyczny OSCE zorganizowany wspólnie z Zakładem Dydaktyki Medycznej CM UJ.

Warunki zwolnienia z egzaminu:

Dostępne w Sylabusie.

 

Konspekty seminariów do pobrania:

Semestr I

Seminarium 1

Seminarium 2

Semestr II

Seminarium 1

Seminarium 2

Szatnia

        Szatnia dla studentów znajduję się na III piętrze w budynku, gdzie mieści się część administracyjna szpitala. Wchodząc do budynku, wejściem dla pracowników od ul. Prądnickiej trzeba kierować się na lewo ( tak jak oznaczenie Administracja), następnie iść cały czas prosto przechodząc obok pochylni, kilkoma schodami do góry. Na wprost Biblioteki skręcić w lewo i kierować się do windy lub skorzystać z klatki schodowej i udać się na III piętro, gdzie znajduje się szatnia. Klucz do szatni należy pobrać w recepcji SOR (wejście obok podjazdu dla karetek od południowej strony szpitala, bądź idąc od wnętrza Szpitala wyżej wspomnianą pochylnią) za okazaniem legitymacji studenckiej.