Stomatologia

 

Komunikat J.M. Rektora UJ w sprawie formy kształcenia w Uniwersytecie Jagiellońskim.

Regulamin zajęć́ z chirurgii dla studentów III roku Wydziału Lekarskiego Kierunek Lekarsko-Dentystyczny UJ CM w roku akademickim 2020/21

 1. Zajęcia z chirurgii dla poszczególnych grup odbywają̨ się̨ w w I oraz III Katedrze Chirurgii UJ CM wg podziału ogłoszonego w planie studiów, a opracowanego przez Dziekanat Wydziału Lekarskiego UJ CM.

 

Temat zajęć seminaryjnych oraz ćwiczeń

1.

Wprowadzenie do ostrych schorzeń jamy brzusznej: definicja, objawy, badanie fizykalne, postępowanie diagnostyczne, niechirurgiczne przyczyny ostrego brzucha

2.

Podstawy płynoterapii. Podstawy żywienia do- i pozajelitowego. Wstrząs (rodzaje, diagnostyka, leczenie)

3.

Ostre zapalenie wyrostka robaczkowego, Zapalenie uchyłka Meckela, Ostre zapalenie pęcherzyka żółciowego.

4.

Niedrożność przewodu pokarmowego. Ostre zapalenie uchyłków.

5.

Ostre zapalenie trzustki. Perforacja przewodu pokarmowego.

6.

Krwawienie do górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego.

7.

Podstawy onkologii. Rak przełyku i żołądka.

8.

Rak trzustki. Rak pęcherzyka żółciowego. Rak płuca.

9.

Rak jelita grubego. Rak piersi. Czerniak

10.

Powtórka

Zajęcie te odbywają̨ się̨ stosownych jednostkach Wydziału Lekarskiego UJ CM, nadzór nad ich realizacją, sposobem organizacji sprawują̨ kierownicy poszczególnych Klinik i Katedr.

 1. Wymiar godzin seminariów, ćwiczeń́ i wykładów, godziny w których odbywają̨ się̨ zajęcia określa harmonogram studiów.
 2. Ćwiczenia, seminaria i wykłady odbywają̨ się̨ w grupach, których liczebność określa Regulamin Studiów UJ.
 3. Udział w ćwiczeniach i seminariach jest obowiązkowy. Dopuszczalna jest nieobecność w jednym dniu ćwiczeniowym w całym roku.
 4. Podczas ćwiczeń oraz seminariów studentów obowiązuje czysty dwuczęściowy strój chirurgiczny w kolorze innym niż̇ zielony, obuwie zamienne, słuchawki oraz przybory do pisania!
 5. Dla zaliczenia przedmiotu chirurgia konieczne jest na każdym roku uzyskanie zaliczenia ćwiczeń́, seminariów oraz zdanie testowego zaliczenia końcowego.
 6. Decyzję o progu określającym zdanie testu podejmuje każdorazowo koordynator nauczania chirurgii po uwzględnieniu wyników uzyskanych przez wszystkich studentów.
 7. Zaliczenie zajęć́ z chirurgii dla studentów odbywających stypendia w zagranicznych uczelniach w ramach programu Sokrates/Erasmus dokonuje Dziekanat Wydziału Lekarskiego UJ CM.
 8. Wszelkie uwagi i problemy związane z przebiegiem zajęć z chirurgii proszę zgłaszać w kolejności: asystentom prowadzącym zajęcia, koordynatorom dydaktycznym w III Katedrze Chirurgii Ogólnej (dr hab. med. Aleksander Konturek Prof. UJ oraz dr Adam Skotniczny a w ostateczności Kierownikom Katedr.
 9. W kwestiach spornych oraz nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzję podejmuje koordynator zajęć z chirurgii – dr hab. med. Aleksander Konturek Prof. UJ oraz dr Adam Skotniczny.

Tematyka wykładów:

 1. Zagadnienia ogólne w chirurgii. Zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej i kwasowo-zasadowej. Skład ustroju. Żywienie w chirurgii. Wstrząs – jego rodzaje i sposoby leczenia. Podstawy transfuzjologii klinicznej.
 2. Chirurgia ambulatoryjna. Procesy ropne tkanek miękkich. Zasady postępowania aseptycznego.
 3. Chirurgia klatki piersiowej i śródpiersia. Chirurgia serca Chirurgia naczyń obwodowych.
 4. Ostre choroby jamy brzusznej część 1
 5. Ostre choroby jamy brzusznej część 2
 6. Podstawy onkologii. Nowotwory wątroby, pęcherzyka żółciowego, dróg żółciowych
 7. Nowotwory trzustki. Nowotwory jelita cienkiego oraz jelita grubego.
 8. Choroby tarczycy, przytarczyc i nadnerczy
 9. Rak piersi. Czerniak.  Nowotwory tkanek miękkich, kości i skóry. 
 10. Ogólne zasady postępowania w obrażeniach ciała. Zasady udzielania pierwszej pomocy na miejscu wypadku. Złamania i zwichnięcia. Obrażenia klatki piersiowej i brzucha. Obrażenia czaszkowo-mózgowe. Obrażenia kręgosłupa i rdzenia kręgowego.

Davidson Chirurgia. Podręcznik dla studentów Autorzy: O. James Garden, Andrew W. Bradbury, John L.R. Forsythe, Rowan W. Parks

 

Szatnia

Szatnia dla studentów znajduję się na III piętrze w budynku, gdzie mieści się część administracyjna szpitala. Wchodząc do budynku, wejściem dla pracowników od Ul. Prądnickiej trzeba kierować się na lewo ( tak jak oznaczenie Administracja), następnie iść cały czas prosto przechodząc obok pochylni, kilkoma schodami do góry. Na wprost Biblioteki skręcić w lewo i kierować się do windy lub skorzystać z klatki schodowej i udać się na III piętro, gdzie znajduje się szatnia. Klucz do szatni należy pobrać w recepcji SOR (wejście obok podjazdu dla karetek od południowej strony szpitala, bądź idąc od wnętrza Szpitala wyżej wspomnianą pochylnią) za okazaniem legitymacji studenckiej.